Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Fotostudio Difa

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na beëindiging van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 1. Algemeen
• De foto’s op www.fotostudiodifa.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Fotostudio Difa. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie. Dit geldt ook voor het online fotoalbum.
• Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u contact met de Fotograaf opnemen. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
• Door het nabestellen van foto’s gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door Fotostudio Difa gesteld.
• Bij opdrachten kan de Fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
• Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagist etc. worden niet door de Fotograaf vergoed.
• De Fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
• Ondanks de uiterste zorg die de Fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website www.fotostudiodifa.nl heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
• De Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website of het gebruik van (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.
• De Fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
• Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De Fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
• Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de Fotograaf schriftelijk zijn bevestigd.
• Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De Fotograaf en de Wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.
• Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de Fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is Fotostudio Difa daar niet verantwoordelijk voor. Geldige omstandigheden hiervoor zijn ziekte van de Fotograaf e/o naaste familieleden, overlijden van de Fotograaf e/o naaste familieleden.

In geval van een Bruidsreportage zal dan de reeds voldane boekingsreservering worden geretourneerd.
• Bij gebruikmaking van Fotostudio Difa in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
• Achteraf kan er geen beroep op Fotostudio Difa worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. Fotostudio Difa is niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

Artikel 2. Copyright
• Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de Fotograaf.
• De Fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de Fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op de website www.fotostudiodifa.nl worden aangeboden.
• De Fotograaf behoudt het digitale origineel.
• Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

Artikel 3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
• Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de Fotograaf, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
• De (koop)prijs luidt in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW.
• De door de Fotograaf aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.
• Indien het een overeenkomst betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.
• Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de Fotograaf gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de Fotograaf gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de Wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de Fotograaf gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
• Betaling geschiedt voor ontvangst van de foto’s. Betaling geschiedt altijd per factuur.
• De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
• Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de Fotograaf aan te wijzen rekening.
• De Fotograaf is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
• Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
• Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
• Indien de Wederpartij met de betaling jegens de Fotograaf in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Artikel 4. Levering
• De fotografische werken worden geleverd per reguliere post en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
• Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

Artikel 5. Klachten
• Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Artikel 6. Internet
• De Wederpartij is gerechtigd voor privé-gebruik in huiselijke en familiaire kring, alsmede op ‘social networking’ websites, de betaalde fotografische werken op internet te vertonen.
• In geval van internet-gebruik zal Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van de afgebeelde fotografische werken maximaal 800 bij 800 pixels zijn.
• De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld.

Artikel 7. Gebruik
• Het beeldmateriaal is uitsluitend bestemd voor privégebruik in huiselijke en familiaire kring van de Wederpartij. Tenzij anders met de Fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechtenvrij is aangekocht.
• Wederpartij is niet gerechtigd het beeldmateriaal aan derden te verstrekken en/of te verhandelen.
• Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor enige vorm van beeldmanipulatie dient dit te gebeuren met inachtneming van redelijkheid.
• Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.

Artikel 8. Naamsvermelding
• Bij publicatie anders dan genoemd in artikel 7, lid 1 dient de naam van de Fotograaf duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
• De afnemer informeert de Fotograaf vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden.
• Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 9. Inbreuk op auteursrecht
• Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
• Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
• Wederpartij heeft het recht om maximaal 48 uur voor aanvang van een fotoshoot kosteloos te annuleren.Is dit niet het geval, dan zal Fotostudio Difa 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de Wederpartij.
• Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de schriftelijke overeenkomst hiervoor is aangegaan, geldt als annuleringskosten het bedrag ter hoogte van de reeds voldane boekingsreservering à 30% van de hoofdsom, bij een niet geldige reden.

Geldige redenen voor het annuleren van de bruidsreportage vallen onder ziekte van de Wederpartij, overlijden van de Wederpartij e/o naaste familieleden.

Artikel 11. Publicatierecht
• De Fotograaf behoudt het recht om, na schriftelijke goedkeuring van Wederpartij, foto’s te gebruiken op zijn internetsites (www.Fotostudiodifa.nl) of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als Fotograaf of ter verdere doorverkoop. Dit geldt ook voor alle foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn (eventueel in overeenstemming met de klant).

Artikel 12. Aansprakelijkheid Fotograaf
• De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 13. Faillissement/surséance
• Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze
• Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
• De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
• Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Fotostudio Difa december 2015